Bio

bioImg

JUDr. Zoltán Sťahula

Advokát

JUDr. Zoltán Sťahula s vyznamenaním absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul JUDr. Do roku 2000 pôsobil na viacerých významných riadicich postoch v ústrednej štátnej správe a v bankovníctve. Do roku 2004 pôsobil ako komerčný právnik. Disponuje bohatými skúsenosťami vo všetkých oblastiach práva, špecializuje sa najmä na zdravotné právo, občianske právo, obchodné právo a právo obchodných spoločností a problematiku verejného obstarávania.

bioImg

JUDr. Simona SťahulováPhD.

Spolupracujúci advokát

JUDr. Simona Sťahulová, PhD. v r. 2008 ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2009 obhájila rigoróznu prácu a bol jej udelený titul JUDr.. V roku 2010 absolvovala zahraničný študijný pobyt na právnickej fakulte Varšavskej Univerzity v Poľsku. V roku 2012 úspešne ukončila denné doktorandské štúdium a v súčasnosti pôsobí aj ako odborný asistent na Katedre trestného práva, kriminalistiky a kriminológie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje pedagogickej a vedeckej činnosti. Vo svojej praxi sa špecializuje na kompletný právny servis najmä v oblastiach občianskeho, rodinného, pracovného a trestného práva.

bioImg

Mgr. Martin Daňko

Koncipient

Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2009, kde pôsobí aj v súčasnosti ako interný doktorand na katedre Obchodného, hospodárskeho a finančného práva a zároveň aj ako asistent na Katedre ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií. V pedagogicko‐vedeckej činnosti sa venuje európskemu zmluvnému právu, počítačovému právu, právu elektronických komunikácií a právnym informačným systémom. Pri výkone koncipientskej praxe rieši predovšetkým otázky obchodného práva, občianskeho práva, ale aj práva duševného vlastníctva, kde predmetom jeho záujmu je najmä oblasť priemyselných práv.

bioImg

Mgr. Martina Miháliková

Koncipient

Mgr. Martina Miháliková s vyznamenaním ukončila Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v roku 2015. V Advokátskej kancelárii JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o. pôsobí od 15.04.2016 ako advokátska koncipientka. V rámci výkonu koncipientskej praxe sa špecializuje najmä v oblastiach občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného a správneho práva a zastupuje klientov v súdnych sporoch.

bioImg

Mgr. Peter Sťahula

Konzultant

Právnicku fakultu Paneurópskej vysokej školy ukončil v roku 2013. Od roku 2015 pracuje v Advokátskej kancelárii JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o. ako konzultant. Vo svojej činnosti sa venuje právu obchodných spoločností, realitnému právu, ale aj medicínskemu právu. V rámci kancelárie sa taktiež venuje problematike GPDR a RPVS.